chkconfig配置开机启动


新建脚本

touch /etc/init.d/echo_msg
  • 添加内容
#!/bin/zsh
#chkconfig:2345 61 61
#description:runing echo
echo "I am runing"  > /home/wyq/start.txt

前三行是chkconfig的格式,不可以省略,否则会出现"服务echo_msg,chkconfig不支持".

赋予执行权限

chmod a+x echo_msg

加入chkconfig列表

chkconfig --add echo_msg

设置开机启动

chkconfig echo_msg on

重启系统之后, 在/home/wyq目录下发现start.txt文件,表示启动成功.上篇: 服务chkconfig不支持 下篇: chkconfig简介